Chose language

 
Belka na górze

All pieces are Handcrafted with Passion. 

We use classic goldsmith methods and only precious metals: 14k gold and sterling silver.

Regulamin

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.dobrojewellery.com

Sprzedającym jest Katarzyna Dobrowolska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOBRO Jewellery Katarzyna Dobrowolska z siedzibą w Warszawie (01-887) przy ul. Żeromskiego, nr 1, lok. 372, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1181818011, REGON 386303632, e-mail: sklep@dobrojewellery.com.

Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem e-Sklepu dobrojewellery.com sprzedawane są przez Katarzynę Dobrowolską, działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupu poprzez sklep www.dobrojewellery.com wymaga akceptacji polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-Sklepu dobrojewellery.com Klienci znajdą w zakładce Polityka Prywatności.

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Sklepu dobrojewellery.com zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży:

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Podwykonawca – firma kurierska realizująca dostawę Towaru.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobrojewellery.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami);Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 18. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Sprzedawcy i podlegają ochronie praw autorskich. Towary są wykonane ręcznie, poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących dla jubilerstwa surowców z tradycyjnym rzemiosłem jubilerskim, przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form.
 19. Towary mają specyficzne właściwości, a każdy z wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego produktu. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie www.dobrojewellery.com mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 20. Towary wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).
 21. Sprzedawca informuje, że Towary – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Towary nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi. Sprzedawca nie rekomenduje także kontaktu Towarów z wodą.
 22. Każdy z Towarów dostarczany Klientowi jest opatrzony w plombę zabezpieczającą produkt, której konstrukcja nie wyklucza możliwości sprawdzenia Towaru i stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zerwanie plomby przez Klienta będzie wiązało się z domniemaniem, że Towar był używany.
 23. Niektóre z Towarów są realizowane na indywidualne Zamówienie Klienta. Informacja o ewentualnej realizacji Towaru na zamówienie widnieje przy dodawaniu Towaru do koszyka, poprzez oznaczenie produktu jako „realizowanego na zamówienie”.
 24. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Towarów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Towarami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§ 2 Informacje o Towarach

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Sprzedawcy i podlegają ochronie praw autorskich. Towary są wykonane ręcznie, poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących dla jubilerstwa surowców z tradycyjnym rzemiosłem jubilerskim, przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form.
 2. Towary mają specyficzne właściwości, a każdy z wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego produktu. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie www.dobrojewellery.com mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 3. Towary wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).
 4. Sprzedawca informuje, że Towary – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Towary nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi. Sprzedawca nie rekomenduje także kontaktu Towarów z wodą.
 5. Każdy z Towarów dostarczany Klientowi jest opatrzony w plombę zabezpieczającą produkt, której konstrukcja nie wyklucza możliwości sprawdzenia Towaru i stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zerwanie plomby przez Klienta będzie wiązało się z domniemaniem, że Towar był używany.
 6. Niektóre z Towarów są realizowane na indywidualne Zamówienie Klienta. Informacja o ewentualnej realizacji Towaru na zamówienie widnieje przy dodawaniu Towaru do koszyka, poprzez oznaczenie produktu jako „realizowanego na zamówienie”.
 7. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Towarów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Towarami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłek. Koszty związane z wysyłką Towaru do Klienta, ponosi Klient.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że postanowi tak Sprzedawca. Cena, która widnieje przy Towarze w chwili jego Zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony Umowy Sprzedaży Towaru. 
 3. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne jest:
 4. akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności Sklepu;
 5. wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;
 6. wskazanie aktualnego adresu dostawy (Sprzedawca nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem potwierdzenia odbioru).
 7. Po złożeniu i opłacenia Zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi mailowe potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, a następnie zleci zwrot środków (całości bądź części) na rzecz Klienta.
 8. Przy składaniu Zamówienia możliwa jest rejestracja Konta przez Klienta, która jednak nie jest wymagana dla złożenia i zrealizowania Zamówienia.
 9. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 11. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, szybki przelew bankowy.
 12. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych dla towarów oznaczonych jako dostępne w magazynie. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. Na specjalne życzenie klienta zamówienie może być zrealizowane szybciej – w tym celu należy skontaktować się z projektantem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@dobrojewellery.com i ustalić szczególne warunki realizacji Zamówienia.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.
 14. Sprzedawca realizuje Zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 15. Zamówiony Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 16. Koszty związane z wysyłką Towaru do Klienta, ponosi Klient. Koszt przesyłki Towaru do Klienta na terenie Polski wynosi 20 złotych.
 17. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z Towarem. Odpowiedzialność za Towar z momentem wydania przez kuriera w ręce Klienta przechodzi na Klienta.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego Zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Towarów, specyficzny charakter Towaru wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.
 19. Koszty przesyłki Towaru do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Towaru na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.

§4 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot Towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przez niego Towaru w posiadanie. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu do 14 dni kalendarzowych od momentu wydania Towaru. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, lub wysyłając je na adres e-mail: sklep@dobrojewellery.com. Jeżeli Klient skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Za Oświadczenie rozumie się wypełniony i podpisany Formularz Zwrotu, możliwy do pobrania ze strony dobrojewellery.com
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot dotyczy jedynie części zamówionych towarów). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Towaru.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Towaru, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Towar na adres Sklepu (ul. Żeromskiego 1/372, 01-887 Warszawa). Towar musi posiadać firmowe opakowanie oraz zabezpieczającą, nieodpieczętowaną plombę. 
 6. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Konsument powinien zachować pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki lub nadania jej pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produktów zrealizowanych na zamówienie Klienta. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się m.in.: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników, produkty oznaczone jako realizowane na zamówienie.
 10. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W związku z powyższym, zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać metki (sznurki) z plombami jakimi zostały oznaczone.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12.  W przypadku, gdy klient chce wymienić towar na inny, podobny, w tej samej cenie (np. pierścionek w rozmiarze 18 na pierścionek w rozmiarze 17), ponosi koszty tak zwrotu towaru zakupionego, jak i wysyłki produktu, na który chce towar wymienić. Wymianę tego typu należy ustalać indywidualnie z projektantem.
 13. Zwrotom ani wymianie nie podlegają vouchery/karty podarunkowe. Zasady sprzedaży voucherów/kart podarunkowych reguluje osobny Regulamin.
 14. W przypadku rozpatrzenia zwrotu na niekorzyść klienta (gdy wpłynie on więcej niż po 14 dniach od momentu przekazania towaru) Sklep nie ma obowiązku odsyłania przesyłki.

§ 5 Procedura reklamacji

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu wskazując na ingerencję osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu.
 4. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: sklep@dobrojewellery.com.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§ 6 Rękojmia

 1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).
 3. Klient winien zachować rachunek fiskalny bądź jego kopię, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.
 4. Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową m.in.:
 • wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć,
 • uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, Sprzedawca zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania,
 • odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje,
 • naturalne zużycie Towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej).

§ 7 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Podwykonawcy na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go przez Podwykonawcę do momentu wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki z Towarem.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Podwykonawcy Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 8 Dane Osobowe W Sklepie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
 4. przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym (Blue Media S.A.).
 6. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. ul. Żeromskiego, nr 1, lok. 372 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobrojewellery.com.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl